دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

شادی کلید موفقیت است

رنگین کمان دانش با هدف استعداد یابی فرزندان و کمک به رشد و پیشرفتشان
در مسیر درست شکوفایی تاسیس شده است .در رنگین کمان دانش یادگیری را
لذت بخش تجربه می کنیم ، استعدادها را به بهترین نحو می شناسیم و موفقیت را
جشن می گیریم.