دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

تکالیف روز یکشنبه 13 اسفند ماه 96

تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
تکالیف پایه اول ابتدایی دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش
Scroll Up