دپارتمان

دپارتمان دروس پایه

« به دپارتمان دروس پایه خوش آمدید » لطفا پایه مورد نظر را انتخاب و سپس کاربرگ و یا موارد دیگر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم آنها را بصورت مستقیم دانلود کنید . در این صفحه می خوانید : ویژگی های آموزش دروس پایه مدرسه نحوه…

دپارتمان دروس پیشرفته

« به دپارتمان دروس پیشرفته خوش آمدید » لطفا پایه مورد نظر را انتخاب و سپس کاربرگ و یا موارد دیگر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم آنها را بصورت مستقیم دانلود کنید .در این صفحه می خوانید : ویژگی های دپارتمان دروس پیشرفته نحوه…

دپارتمان تربیت بدنی

« به دپارتمان تربیت بدنی خوش آمدید » لطفا پایه مورد نظر را انتخاب و سپس کاربرگ و یا موارد دیگر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم آنها را بصورت مستقیم دانلود کنید .در این صفحه می خوانید : اهداف درس ورزش در دوره ابتدایی نحوه آگاهی…

دپارتمان زبان انگلیسی

« به دپارتمان زبان انگلیسی خوش آمدید » Welcome to the English Department لطفا پایه مورد نظر را انتخاب و سپس کاربرگ و یا موارد دیگر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم آنها را بصورت مستقیم دانلود کنید .در این صفحه می خوانید : ویژگی…

دپارتمان هنر و خلاقیت

« به دپارتمان هنر و خلاقیت خوش آمدید » لطفا پایه مورد نظر را انتخاب و سپس کاربرگ و یا موارد دیگر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم آنها را بصورت مستقیم دانلود کنید . در این صفحه می خوانید : روش آموزش هنر در مدرسه نحوه آگاهی…