شماره تماس های پذیرش :

۴۴۱۳۰۵۰۸ و ۴۴۱۴۲۰۷۴ و ۴۴۱۴۲۰۷۳

آدرس :

خیابان آیت اله کاشانی،خیابان کیهان،خیابان منوچهری شرقی،پلاک ۱۸