آموزش و ارزشیابی مستمر دانش آموزان

تعریف ارزشیابی :

یک فرآیند متمرکز،مستمر و یکپارچه که با در نظر گرفتن تمام ابعاد شخصیتی و ویژگی های فردی کودک،پس از سنجش  هوش بارز کودک برنامه آموزش را برای کودک تنظیم می کند.
تغییرات به وجود آمده در امر آموزش به دلیل توسعه وسایل ارتباطات جمعی، و محیط های مجازی آموزش باعث شده است که شاگردان حداقل از کتابهای درسی خود بسیار جلوتر بیفتند( گرچه جلوتر بودن آنها از معلمین و اساتید خود جای بحث و بررسی جداگانه را دارد) لذا لزوم نوآوری در ارائه روشهای تدریس وارزشیابی به وجود آمده است . معلمینی که با روشهای تدریس سخنرانی و حداکثر یکی دو روش دیگر عادت کرده بودند ، اینک با بحث های جدید مواجه می شوند ، آموزش گروهی، تهیه چک لیست انتظارات و … و خلاصه اینکه با ارزشیابی مستمر دانش آموزان خود را به گونه ای تربیت کنندکه آنها در تعامل با یکدیگر دانشی را بیاموزند . عملکردهای آنها را تقویت کنند تا دیگر آنها شنوندگان صرف نباشند که هر چه معلمین می گویند به گوش جان خریدار باشند . به آنها یاد بدهند که پرس و جو کنند و محققانی خوب شوند . دیگر معلمان به آنها یاد ندهند ، بلکه بر کار آنها نظارت کنند تا خود در تعامل با هم یاد بگیرند منابع را به آنها معرفی کنند تا خود به بسط دانش خود بپردازند ،وقتی روشهای تدریس تغییر می یابد الزاماً نوآوریهایی نیز باید در نحوه اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی فراگیران به وجود آید . ولی روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همگام با تغییر برنامه های درسی و روشهای تدریس پیش نرفته است . هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشتن برای غافلگیر کردن دانش آموز و محک زدن او با معیار آنچه نمی داند.فرهنگ موفقیت را می توان با کاربرد صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد.

تعریف سنجش:

شناسایی درست کودک با توجه مقطع زمانی:

  • ابتدای ورود
  • در طول دوره به طور مستمر
  • انتهای دوره برای ارائه گزارش و معرفی به دوره بعد

ارزشیابی چیست؟

« ارزشیابی عبارت است از فرایندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی.»

ارزشیابی از منظر و دیدگاه معلمان اهمیت خاصی دارد . معلمان از طریق ارزشیابی می توانند :

الف) از میزان اثر بخشی و کارایی تدریس خود اطلاع حاصل نمایند.

ب) از میزان تحقق اهداف آموزشی اطلاع حاصل نمایند.

ج)از میزان آگاهی و آمادگی دانش آموزان برای شروع آموزش مطالب جدید اطمینان پیدا کنند.

د) با تفاوت های فردی دانش آموزان خود بیشتر آشنا شوند.

برنامه ریزان وکارشناسان آموزشی نیز می توانند:

۱- از میزان کارایی برنامه های آموزشی آگاهی پیدا کنند.

۲- برنامه های لازم ،‌روشها، و تجهیزات آموزشی جهت تطابق با شرایط موجود را طراحی و تنظیم نمایند.

روشها و ابزار جدیدی برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی

از حدود چهل سال پیش روشها و ابزار جدیدی برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان طرح ریزی و ابداع شد که با یک فاصله زمانی نسبتاً طولانی این روشها و ابزار کم کم در ایران نیز مطرح گردید که اهداف زیر را دنبال می کرد:

۱- تاکید بر اندازه گیری مهارتهای تفکر و مهارتهای یادگیری فراگیران.

۲- به کارگیری روش ها و ابزارهای اندازه گیری نوین .

۳- تاکید بر ارزشیابی تدریجی (مستمر) به جای ارزشیابی نهایی .

۴- توجه به ارزشیابی های گروهی .

۶- ارزشیابی در خارج از چهار دیواری مدرسه و کلاس درس .

۷- ارزشیابی پوشه ای .

۸- تاکید بر تفکر واگرا ، همگام با تفکر واگرا .

تعریف سنجش :

در مرحله ابتدایی حتما دانش آموز از لحاظ هوش های چندگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. تا وضعیت ایشان مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف ارزیابی :

ارزیابی از طریق شناخت و توصیف به وسیله ارائه های پی در پی کودک و مشاوره های فردی و گروهی از طریق سیستم آموزش و مشاوره صورت می گیرد.

تعریف مفهوم:

هر کودک با توجه نوع هوش بارز خود روی روش های گوناگون آموزش یک مفهوم ،بازخورد های مختلفی دارد.

قرار گرفتن دانش آموز در مسیر درست پیشرفت  با توجه به علایق و هوش دانش آموز و سنجش مستمر برای ایجاد بستر مناسب برای رشد و پیشرفت و شکوفایی.

مطالب مرتبط :

keyboard_arrow_up