دبستان پسرانه غیرانتفاعی رنگین کمان دانش با هدف ارتقای آموزش سنتی به آموزش مدرن در راستای پرورش خلاقیت ها در محیطی آرام و شاد همراه با کلاس های هوشمند سازی شده شکل گرفته است.

آموزش و ارزشیابی مستمر

1

 

تعریف:

یک فرآیند متمرکز،مستمر و یکپارچه که با در نظر گرفتن تمام ابعاد شخصیتی و ویژگی های فردی کودک،پس از سنجش  هوش بارز کودک برنامه آموزش را برای کودک تنظیم می کند.

 

6

 

سنجش:

شناسایی درست کودک با توجه مقطع زمانی:

ابتدای ورود

در طول دوره به طور مستمر

انتهای دوره برای ارائه گزارش و معرفی به دوره بعد

 

آموزش:

تعریف مفاهیم گوناگون در بستر علوم و دانش های مختلف با توجه به سنجش های  مستمر

 

هدایت:

نظارت بر عملکرد سیستم  آموزش و کودک و بستر سازی  برای رشد،پیشرفت و شکوفایی با توجه به سنجش های مستمر و سن تغییرات لحظه ای کودک

 

سنجش:

در مرحله ابتدایی حتما دانش آموز از لحاظ هوش های چندگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد. تا وضعیت ایشان مورد بررسی قرار گیرد.

 

ارزیابی:

ارزیابی از طریق شناخت و توصیف به وسیله ارائه های پی در پی کودک و مشاوره های فردی و گروهی از طریق سیستم آموزش و مشاوره صورت می گیرد.

 

هوش های چندگانه

 

8

دانش:

مجموعه ی علوم  و اطلاعات و دانستنی هایی که ب طور کاربردی در اختیار کودک قرار می گیرد.

11

مفهوم:

هر کودک با توجه نوع هوش بارز خود روی روش های گوناگون آموزش یک مفهوم ،بازخورد های مختلفی دارد.

 

قرار گرفتن دانش آموز در مسیر درست پیشرفت  با توجه به علایق و هوش دانش آموز و سنجش مستمر برای ایجاد بستر مناسب برای رشد و پیشرفت و شکوفایی

17

 

دپارتمان مشاوره:

برای هدایت درس کودک،رفتار و ابعاد شخصیتی دانش آموزان  دائما تحت نظارت و کنترل واحد مشاوره خواهد بود.

18

 

Scroll Up